IT
03

Application Implementer & HW

จำนวนที่รับ 5 อัตรา

บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด Auto Motion Works Co., Ltd.

  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด Auto Motion Works Co., Ltd.

คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งระบบ และงานซัพพอร์ทผู้ใช้งาน 1 ปีขึ้นไป
3.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้สามารถขับรถยนต์ได้

หน้าที่รับผิดชอบ
1.ร่วมประชุมพร้อมกับ Business Analyst  เพื่อเก็บความต้องการในระบบงานจากลูกค้า
2.จัดการข้อมูล Master Data ให้ตรงตามระบบที่ออกแบบให้ลูกค้า
3.ทดสอบระบบระหว่างขั้นตอนการพัฒนา เพื่อให้ระบบออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า
4.จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน และเอกสารทดสอบระบบกับลูกค้า 
5.เดินทางไปหน้างาน เพื่อติดตั้งระบบ พร้อมทั้งอบรมการการใช้งานให้แก่ลูกค้า
6.ซัพพอร์ทการใช้และแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากการใช้งานระบบของลูกค้าตามที่ได้รับแจ้ง พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานปัญหา

ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ 08.00 -17.00 น.