APPLY

แบบฟอร์มสมัครงาน

หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงกรุณาอัพโหลดเฉพาะไฟล์ .jpg และ .gif เท่านั้น
ภาพที่ให้ในการอัพโหลด ควรมีขนาด 160 x 160 พิกเซล
 •     
 •     

ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว

 • / /
 • สถานภาพ  
 • ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
 • จังหวัดที่เกิด  
 • เชื้อชาติ  
 • คน พี่น้องร่วมบิดา มารดา คน
 • อายุ   ปี
 • เบอร์โทร  
 • อายุ   ปี
 • เบอร์โทร  

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด วุฒิที่ได้รับ คณะ/ภาควิชา คะแนนเฉลี่ย ปีจบ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./เทียบเท่า
ปวส./เทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

การฝึกงาน ฝึกอบรม กิจกรรม

ปี พ.ศ. ชื่อหลักสูตร / กิจกรรม สถาบัน / หน่วยงาน จังหวัด ระยะเวลา