Corporate social responsibility
Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน
Date : 30/07/2019

วันที่ 2 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา แผนกพัฒนาและรักษาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร " Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน" ณ ห้องประชุมบริหาร 1 สาขา BWC โดยคุณปวีณา วัณณกุล เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดความรู้