Corporate social responsibility
จป.หัวหน้างาน
Date : 30/07/2019

วันที่ 20-21 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา แผนกพัฒนาและรักษาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)" ณ ห้องสัมมนา KC โดยอาจารย์วัชรพล เดชกุล วิทยากรรับรองจากบริษัท ออลอีสวัน จำกัด เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้