Corporate social responsibility
การบริหารและการจัดการเพื่อความสำเร็จ (PDCA)
Date : 06/10/2020

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารและการจัดการเพื่อความสำเร็จ (PDCA)" โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณศิวาพร หลวงวิเศษ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและให้ความรู้แก่ผู้บริหาร