Corporate social responsibility
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
Date : 09/12/2020

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร " การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 สาขา BWC" โดยได้รับเกียรติจากทีมเทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้ฝึกซ้อมให้ในครั้งนี้