Corporate social responsibility
สุขใจวัยเกษียณ
Date : 02/09/2019

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา แผนกพัฒนาและรักษาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร "สุขใจวัยเกษียณ" ณ ห้องสัมมนา KKF โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิวาพร หลวงวิเศษ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล) เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้