Corporate social responsibility
การป้องกันโรคจากการทำงานฯ
Date : 02/09/2019

 วันที่ 24 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร "การป้องกันโรคจากการทำงานและการยศาสตร์ในสถานประกอบการ" ณ ห้องสัมมนา KC โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงแสงอุษา เสียงใส และนายแพทย์กนต์ธร จันทร์กุศล เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและให้ความรู้กับพนักงาน