Corporate social responsibility
FIN.ดี Happy Life
Date : 30/07/2019

วันที่ 23 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักสูตร " FIN. ดี Happy Life" ณ ห้องสัมมนา KC โดยได้รับเกียรติจากคุณศิวาพร หลวงวิเศษ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล) และเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ให้ความรู้ในเรื่องการออมและการจัดการเงิน