Management
02

Project planning manager

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

Project planning manager

  • เงินเดือน :    ตามโครงสร้างบริษัท
  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ออโตโมชั่นเวิร์ค จำกัด

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง BOM

- มีความสามารถใช้ Program ERP ได้

- มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนการผลิต อย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ


หน้าที่รับผิดชอบ

- วิเคราะห์แผนการผลิตพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผน 

- ติดตามผลการผลิตประจำวันเปรียบเทียบกับแผน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 

- ควบคุมและติดตามสถานการณ์การผลิตให้เป็นไปตามแผนการส่งมอบ 

- ดูแลและควบคุมสต๊อกวัตถุดิบให้เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการในการผลิต 

- ปรับปรุง พัฒนาระบบการออกแบบการผลิต วางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  

- กำหนด MASTER PRODUCTION SCHEDULE AND ACTION PLANรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการ

•       เสื้อฟอร์มพนักงาน จำนวน 2 ตัว เมื่อผ่านทดลองงานแล้ว (ช่วงทดลองงานสามารถใส่ชุดสุภาพได้)

•       รองเท้า Safety พนักงานใหม่ได้รับ 1 คู่ อายุงานครบ 1 ปี จะได้รับรองเท้าฟรี (สำหรับพนักงานในตำแหน่งงานที่หลักเกณฑ์กำหนด)

•       สวัสดิการอุปสมบท

•       พนักงานประจำ และผ่านทดลองงานแล้ว

•       พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งเท่านั้น ระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า จำนวน 1,500 บาท /ระดับ

•       สวัสดิการงานแต่ง พนักงานประจำ และผ่านทดลองงานแล้ว

•       พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งเท่านั้น ระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า จำนวน 1,500 บาท

•       สวัสดิการขึ้นบ้านใหม่ พนักงานประจำ และผ่านทดลองงานแล้ว

•       พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งเท่านั้น ระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า จำนวน 1,500 บาท

•       สวัสดิการคลอดบุตร พนักงานชาย สามารถใช่สูติบัตรบุตรได้ ระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า จำนวน 1,500 บาท

•       สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน

•       สวัสดิการกองทุนฌาปนกิจครอบครัว ตามตำแหน่งงาน 2,000 /3,000 / 5,000 บาท

•       สวัสดิการเกษียณอายุ

•       สวัสดิการสินเชื่อ MOU กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

•       สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร

•       สวัสดิการค่าน้ำมัน -ค่าเสื่อม **กรณีนำรถส่วนตัวมาใช้ในงาน

•       สวัสดิการค่าเบี้ยเลี้ยง ในประเทศ **กรณีห่างจากสำนักงาน 150 กม. ขึ้นไป

•       โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทฯในปีนั้น ๆ) อายุงานครบ 1 ปี ขึ้นไป

•       กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามเงื่อนไขอายุงาน และอายุงาน/อายุสมาชิกกองทุน บริษัท สมทบให้ตามอายุงาน

•       สิทธิประกันสังคม

•       อาหารกลางวัน (ในวันทำงาน) สำหรับพนักงานสาขาขอนแก่น

•       ประกันชีวิตโควิด-19 (ตำแหน่งงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานพื้นที่ต่างๆ)

 

 เว็บไซต์บริษัท :  http://www.automotionworks.com/

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท  ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด

080-4835564,088-5711-429