Production
04

พนักงานฝ่ายผลิต

จำนวนที่รับ 50 อัตรา

พนักงานฝ่ายผลิต

  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

 คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย / หญิง

2.อายุ 18 ปีขึ้นไป

3.วุฒิการศึกษา ป.6-ม.6

   **กรณี ไม่มีวุฒิการศึกษา แต่สามารรถอ่านออกเขียนได้**

4.ไม่มีปัญหาเรื่องเข้ากะ และการเดินทาง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานในไลน์ผลิต

2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน