Trainee
01

ฝึกงาน

จำนวนที่รับ 10 อัตรา

ฝึกงาน

  • สถานที่ทำงาน :    ฝึกงาน

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานทั้งระบบปกติ และระบบสหกิจ หากสถาบันการศึกษาใดประสงค์ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน สามารถทำหนังสือถึง

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด 
250 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 

หรือส่งเอกสารฝึกงานทาง E-mai : Personal@kkfnets.com

พร้อมแนบประวัตินักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าฝึกงานในหน่วยงานที่ตรงกับสาขา ก่อนวันเข้าฝึกงานล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวนักศึกษา