Sales Team
06

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

จำนวนที่รับ 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ขอนแก่น แหอวน จำกัด เลขที่ 250 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขา การตลาด เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับ ดีมาก
- มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
- มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
- มีทักษะในการเจราจาและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างประเทศ
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint 

ลักษณะงาน
ดำเนินการรับคำสั่งซื้อสินค้าและส่งออกเพื่อตอบสนองเป้าหมายยอดขาย (KPI) ที่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่งขัน ติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้า
ประมาณยอดขาย (Forecast)ประจำปี (มูลค่าและน้ำหนัก) ตามโซนการขายที่ได้รับมอบหมาย
ออกตลาดและเยี่ยมเยือนลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
นำเสนอการขายสินค้า และเจรจาต่อรองตามเงื่อนไขการขายกับลูกค้า
บันทึกและติดตามคำร้องเรียน (Customer Complain)
-  จัดทำแผนการสต๊อกสินค้าเพื่อตอบสนองเป้าหมายการขาย และลดระยะเวลาการส่งมอบแก่ลูกค้า
- ตรวจสอบและติดตามเจ้าหน้าที่เอกสารส่งออกในการจัดเตรียมเอกสารการส่งออกสินค้าให้กับลูกค้าตามกำหนด
- ติดตามการชำระหนีจากลูกค้าตามเงื่อนไข
- วางแผนส่งสินค้า และดำเนินการส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- วางแผนการผลิตร่วมกับเจ้าหน้าที่วางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ระบายสินค้า Dead Stock
- ร่วมกิจกรรมต่าง ๆของบริษัท เช่น 5, ISO, Kaizen
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- รถรับส่งพนักงาน
- ปรับประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปทำงานต่างประเทศ/ดูงาน
- เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ทุนศึกษาต่อ
- ทุนการศึกษาบุตรหลาน
- กองทุนเงินกู้ยืม
- กองทุนฌาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ 
- เงินช่วยเหลือเยี่ยมคลอด,เยี่ยมไข้
- ตรวจร่างกายประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 
- งานกีฬาประจำปี 
- ห้องพยาบาล 
- สโมสรกีฬา
- การพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ01    Type: .jpg  |   Size: 1.07 Mb  |   Download: 444