Sales Team
03

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ขอนแก่น แหอวน จำกัด เลขที่ 250 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ระดับ ป.โท ขึ้นไป  สาขา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
2. มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานทีมขายและการตลาด  7 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจ
4. มีทักษะในการเจราจาและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
5. มีความรู้ด้านการขนส่งสินค้า ด้านระบบการเก็บหนี้
6. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก


ลักษณะงาน

1 . บริหาร Shipment Plan ประจำสัปดาห์ให้ปั่นไปตาม Monthly Shipment Plan
2. ควบคุมค่าใช้ข่ายในการส่งออกสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. อนุมัติ Quotation แทนผู้จัดการฝ่าย ในกรณีที่เงื่อนไขการขายเป็นไปตามกำหนด
4. ร่วมกับทีมขายจัดทำประมาณยอดขายและปริมาณการขายประจำปี (Yearly Sales Forecast)
5. เสนอแผนกลยุทธ์ และโปรโมชั่นการขายสินค้า
6. บริหารทีมขายให้บรรลุ KPI ที่กำหนด
8. ออกตลาดและเยี่ยมเยือนลูกค้าตามแผนงานที่กำหนดร่วมกับทีมขาย
9. อนุมัติส่วนลดสินค้าและโปรโมชั่นตามกรอบที่กำหนดไว้
10. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆร่วมกับทีมขาย
11. ให้คำปรึกษาในการนำเสนอการขายสินค้าและเจรจาต่อรองตามเงื่อนไขการขายกับลูกค้ำ

12. บริหารจัดการหนี้ค้างชำระเกินวงจรของลูกค้า
13. อนุมัติการลากิจ ลาป่วย และลาพักร้อนตามสิทธิของเจ้าหน้าที่
14. บริหารจัดการสินค้าคงคลังและ Dead Stock
15. ร่วมคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งงาน
16. ร่วมพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
17. เข้าประชุมตามวาระต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ