Sales Team
03

เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ

จำนวนที่รับ 3 อัตรา

เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ

  • เงินเดือน :    ตามโครงสร้างบริษัท
  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด 250 หมู่ที่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

 คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขา การตลาด เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
- มีทักษะในการเจราจาต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint

ลักษณะงาน
วางแผนการขาย และจัดทำแผนการออกตลาดในเขตที่รับผิดชอบ โดยศึกษาข้อมูลจากสถิติการขาย และรายการสินค้าที่มีในคลังสินค้ารวมทั้งกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการออกตลาด เพื่อเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา และให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดในเขตที่รับผิดชอบ โดยตรวจสอบความเคลื่อนไหวด้านราคา และการตอบสนองของคู่แข่งขัน เพื่อออกกลยุทธ์ด้านการตลาด
- เสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า โดยการโทรศัพท์ หรือโทรสารหาลูกค้า และนำเสนอข้อดี ลักษณะของสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรับข้อมูลการต่อรองราคาจากลูกค้า และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
- ประสานงานกับฝ่ายผลิตโดยพูดคุย และสอบถามการส่งมอบสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ตามแผน รวมทั้งเพื่อตรวจสอบสินค้าใหม่ก่อนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้
- ติดตามผลเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า และบริการ โดยรับคำร้องเรียนจากลูกค้า  และแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบประเด็นปัญหาและส่งต่อฝ่ายผลิตภัณฑ์พร้อมชิ้นตัวอย่างสินค้าที่มีปัญหาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริการของเรา
- ประสานงานในการติดตามเก็บเงินชำระค่าสินค้าเกินกำหนด โดยพูดคุยสอบถามถึงความคืบหน้าในการชำระเงิน และระบุวันที่กำหนดจ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าจ่ายเงินตามกำหนดเวลา
- ประมาณการยอดขายโดยศึกษาข้อมูลสถิติการขายย้อนหลัง 2-3 ปี และหา market size market share ของมูลค่าตลาดทั้งหมดที่รับผิดชอบพร้อมทั้งระบุส่วนแบ่งตลาดตามรายชื่อผู้ผลิตและหาตามประเภทสินค้า MONO NYLON POLY พร้อมทั้งระบุส่วนแบ่งตลาดตามรายชื่อผู้ผลิตตลอดจนหาตามเบอร์ใยพร้อมทั้งระบุส่วนแบ่งตลาดตามรายชื่อผู้ผลิตเพื่อกำหนดเป้าหมายการขายปีหน้า
- จัดทำสรุปงานประจำสัปดาห์ต่อผู้บังคับบัญชาทุกวันพฤหัสบดีและต้องส่งรายงานก่อนวันพุธทุกสัปดาห์โดยการเขียนสรุปรายการข้อมูลสภาวะตลาดปัจจุบันราคาคู่แข่งและความเคลื่อนไหวในตลาดในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลรายงานการขายในประเทศเปรียบเทียบเป้าหมายแยกใยแยกเจ้า
- จัดทำค่าใช้จ่ายในการออกตลาด หลังจากออกตลาด 3 วันทำการโดยเขียนสรุปค่าใช้จ่ายส่งให้เลขาฯผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำการสรุปงบประมาณและค่าใช้จ่ายการออกตลาดในเขตที่รับผิดชอบ
- จัดทำใบเสนอราคา ใบลดหนี้ และใบเปลี่ยนแปลงราคาให้กับลูกค้า เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- ตรวจสอบสินค้าตัวอย่างของคู่แข่งขัน โดยนำสินค้าของคู่แข่งขันที่ออกตลาด มาตรวจสอบในด้านคุณภาพราคาเพื่อพัฒนาสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
 
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- รถรับส่งพนักงาน
- ปรับประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปทำงานต่างประเทศ/ดูงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ทุนศึกษาต่อ
- ทุนการศึกษาบุตรหลาน
- กองทุนเงินกู้ยืม
- กองทุนฌาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ 
- เงินช่วยเหลือเยี่ยมคลอด,เยี่ยมไข้
- ตรวจร่างกายประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 
- งานกีฬาประจำปี 
- ห้องพยาบาล 
- สโมสรกีฬา
- การพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

ติดต่อ
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด 250 หมู่ที่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-221-880 ต่อ 410   
LINE : 086-4582093
EMAIL:  personal@kkfnets.com
Website : www.kkfnets.com/career.php