APPLY

แบบฟอร์มสมัครงาน

หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงกรุณาอัพโหลดเฉพาะไฟล์ .jpg และ .gif เท่านั้น
ภาพที่ให้ในการอัพโหลด ควรมีขนาด 160 x 160 พิกเซล
 •     
 •     

ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว

 • / /
 • สถานภาพ  
 • ปี น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
 • จังหวัดที่เกิด  
 • เชื้อชาติ  
 • คน พี่น้องร่วมบิดา มารดา คน
 • อายุ   ปี
 • เบอร์โทร  
 • อายุ   ปี
 • เบอร์โทร  

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด วุฒิที่ได้รับ คณะ/ภาควิชา คะแนนเฉลี่ย ปีจบ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./เทียบเท่า
ปวส./เทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

การฝึกงาน ฝึกอบรม กิจกรรม

ปี พ.ศ. ชื่อหลักสูตร / กิจกรรม สถาบัน / หน่วยงาน จังหวัด ระยะเวลา

ประวัติการทำงาน (เรียงปัจจุบันไปหาอดีต)

ชื่อบริษัท ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งลักษณะงาน เงินเดือน เหตุที่ออก
/ /
/ /
/ /
/ /

ความสามารถพิเศษ

การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ขับขี่ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์
ภาษา ความสามารถ ยานพาหนะ ความสามารถ โปรแกรม ความสามารถ
English
รถยนต์
1.
อื่นๆ
รถจักรยานยนต์
2.
3.

สถานภาพทางทหาร (เฉพาะชาย)

ข้อมูลทั่วไป

 • ระบุโรค
 • เพราะ
 • เพราะ
 • ระบุ

บุคคลอ้างอิง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า

เอกสารแนบ  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากหลังจากบริษัทจ้างข้าพเจ้ามาทำงานพบว่าข้อความในใบสมัคร
หรือเอกสารที่นำมาแสดง ไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างข้าพเจ้า โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใด ๆ