Corporate social responsibility
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
Date : 07/10/2019

วันที่ 4 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร "การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)" ณ ห้องสัมมนา KC โดยได้รับเกียรติจากคุณนัฐวัฒน์ ฤกษ์ดี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม