Sales Team
01

เจ้าหน้าที่การตลาด

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การตลาด

  • สถานที่ทำงาน :    บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เลขที่ 250 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขา การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการค้นหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ 1 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะด้านการวางแผนงาน วิเคราะห์ตลาด
- มีทักษะในการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ในงานการตลาด
-
มีทักษะในการแก้ปัญหา ตัดสินใจและทำงานเป็นทีม
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Internet

ลักษณะงาน
- ค้าหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ให้กับสินค้าของบริษัท
- เก็บข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับผู้ซื้อสินค้าและพฤติกรรมผู้บริโภค
- วิเคราะห์ SWOT Analysis เกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทเพื่อออกแบบกลยุทธตอบสนองเป้าหมาย KPI
จัดทำ Action Plan และดำเนินการตามแผนออกตลาดเยี่ยมเยือนลูกค้าตามแผนงาน
-
 ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
-
ค้นหาลูกค้ารายใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
-  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย