Corporate social responsibility
สุขใจวัยเกษียณ
Date : 19/12/2018

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 แผนกพัฒนาและรักษาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร "สุขใจวัยเกษียณ " รุ่นที่ 4 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา KKF โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิวาพร หลวงวิเศษ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล) เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้