Corporate social responsibility
"สุขใจวัยเกษียณ " รุ่นที่ 1-3
Date : 19/11/2018

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร "สุขใจวัยเกษียณ " รุ่นที่ 1-3 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสาขา KKF CY และ NR โดยได้รับเกียรติจากคุณศิวาพร หลวงวิเศษ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล) เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้