Corporate social responsibility
อบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน”
Date : 01/04/2019

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 แผนกพัฒนาและรักษาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน” ณ ห้องสัมมนา KKF โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิวาพร หลวงวิเศษ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล) เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้