Corporate social responsibility
ต้อนรับคณะดูงาน
Date : 30/07/2019

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณศิริพงษ์ อรรถวิสัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-คลัง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอนแก่น สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรื่องกระบวนการและขั้นตอนการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าอัตโนมัติ และนำเยี่ยมชมการทำงานจริงของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ