Corporate social responsibility
บริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์
Date : 07/08/2017

คุณบูรพา เสรีโยธิน ในนามบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้ " จำนวน 200,000 บาท โดยมีคณะผู้บริหารนำไปมอบ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์