Corporate social responsibility
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
Date : 02/09/2019

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณศิริพงษ์ อรรถวิสัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ –คลัง เป็นตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สาขาโลจิสติกส์ จำนวน 70 คน รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการดำเนินงานของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ และนำเยี่ยมชมกระบวนการทำงานจริงของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติอีกด้วย