Corporate social responsibility
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
Date : 01/04/2019

ในช่วงเช้าวันที่ 28 มีนาคม 2562 คุณบดินทร์ เสรีโยธิน ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ เป็นตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ กลยุทธ์การพัฒนาตลาดเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ทั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการตลาดนอกห้องเรียน รวมถึงให้การประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของบริษัท